Rýchle podnikanie s ready made sro

by on 31. mája 2016

Podnikanie na Slovensku je zložitý proces, ktorý výrazne brzdí množstvo zákonom stanovených byrokratických procesov. Mnoho začínajúcich podnikateľov je zastavených už v zárodku, pri ich prvých pokusoch na začatie podnikania. Sú odradení nekonečným kolotočom obchádzania štátnych úradov a množstvom papierovačiek. Je možné, že keby vedeli o možnosti kúpy ready made sro, slovenská podnikateľská základňa by bola nezanedbateľne bohatšia.

ready-made-podpisReady made spoločnosť je firma, pripravená k predaju. Väčšinou je založená výlučne za účelom jej ďalšieho predaja a je klientovi okamžite k dispozícii. Najbežnejšou a najžiadanejšou formou ready made spoločností  je spoločnosť s ručením obmedzeným. Tieto firmy sa zakladajú v dvoch základných formách – ako firma, ktorá nie je platcom DPH, alebo sro platca DPH.

Hlavné znaky a výhody ready made sro:

– spoločnosť je okamžite k dispozícii

– je už zapísaná v Obchodnom registri

– má pridelené všetky identifikačné čísla – ako IČO, DIČ, IČ DPH (v prípade platcu DPH)

– má živnostenské oprávnenie

– predajca ručí za to, že spoločnosť nemá žiadne skryté záväzky

– predajca zabezpečí celú administratívu spojenú s prevodom spoločnosti na nadobúdateľa , ako aj s uskutočnením všetkých požadovaných zmien a ich zápisom do Obchodného registra SR

– predajca často poskytuje aj ďalšie dodatkové služby, ako právne poradenstvo, notárske služby, ekonomické poradenstvo, účtovné služby, usporadúvanie valných zhromaždení, poskytnutie virtuálneho sídla a služby s tým spojené a podobne.

time-icon

Postup pri nadobúdaní ready made spoločnosti  je u jednotlivých predajcov zväčša rovnaký, v niektorých individuálnych prípadoch sa v ňom môžu však vyskytnúť drobné odchýlky. Na získanie ready made sro je potrebných niekoľko krokov:

  1. Rozhodnutie o začatí podnikania formou ready made sro
  2. Výber firmy, zaoberajúcej sa predajom ready made spoločností a skontaktovanie sa s ňou
  3. Výber konkrétnej ready made spoločnosti z ponuky danej firmy, dohodnutie všetkých podmienok predaja a zaslanie objednávky
  4. Skompletizovanie objednávky predajcom a vyhotovenie potrebných podkladov
  5. Zaplatenie zálohovej faktúry – v prípade, ak to predajca požaduje
  6. Podpis potrebných dokladov zo strany kupujúceho i predávajúceho
  7. Kupujúci sa stáva majiteľom predmetnej spoločnosti
  8. Podanie návrhu na vykonanie všetkých dohodnutých zmien v Obchodnom registri, prípadne vybavenie živnostenského oprávnenia na živnostenskom úrade, ak to bolo súčasťou dohody
  9. Doručenie nového výpisu z Obchodného registra SR čerstvému majiteľovi spoločnosti
  10. Úhrada dohodnutej ceny predajcovi

Spoločnosti, zaoberajúce sa zakladaním ready made sro často vykonávajú aj ďalšie príbuzné činnosti, ako napríklad odkupovanie sro s históriou, ich príprava a následný predaj, likvidácia spoločností, zakladanie nových spoločností v zahraničí a rôzne ďalšie činnosti. Na našom trhu je ich viacero, takže nádejní podnikatelia si majú z čoho vybrať. Kúpa ready made spoločnosti je jednoduchá záležitosť a preto je vhodným začiatkom úspešného podnikania.

Predaj s.r.o. s DPH

by on 27. augusta 2015

Pri predaji s.r.o. treba dobre zvážiť každý jeden krok a dobre to posúdiť. Jedným z kritérií na možnosti predaja spoločnosti je to, či je takáto firma platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo nie. 

Ak ide o predaj sro s dph, je tu pomerne veľká pravdepodobnosť, že ju bude mať záujem niekto kúpiť. Je však viac než dôležité, že firma musí byť registrovaná ako „riadny“ platiteľ dane z pridanej hodnoty a taktiež musí byť možná zmena sídla spoločnosti.

Registrácia pred nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ktorého hodnota presiahne 14 000 eur podľa § 7 zákona o DPH alebo registrácia pred prijatím služby z iného členského štátu alebo pred dodaním služby do iného členského štátu podľa § 7a zákona o DPH nie je pre kupujúceho firmy zaujímavá.

Ak teda predávaná spoločnosť registrovaným platiteľom DPH nie je, vyhliadky na jej predaj sa podstatne znižujú, ale stále tu ostáva šanca reálnej kúpy. Pre kupujúceho môže byť ešte dôležitá otázka, či takáto spoločnosť má pre DPH zdaňovacie obdobie, ktoré môže byť mesačné alebo štvrťročné.

Ďalším kritériom, ktoré sa pri predaji spoločnosti tiež posudzuje, je ekonomická história spoločnosti. Z hľadiska možností predaja je oveľa predajnejšia s.r.o., ktorá má čo najkratšiu ekonomickú históriu (vznikla približne pred 1 alebo 2 rokmi), pretože v nej nie je potrebné preverovať až také veľké množstvo informácií.

Predaj staršej s.r.o. je o niečo náročnejší, ale možnosť že sa predá sa znižuje len minimálne. Okrem týchto troch uvedených kritérií je pre potenciálneho kupujúceho veľmi dôležité poznať, čím sa spoločnosť zaoberala, čo je potrebné doložiť kompletnou dokumentáciou (celé účtovníctvo spoločnosti).

Všetka dokumentácia sa s predajom spoločnosti (s.r.o.) tiež odovzdáva kupujúcemu. Veľmi dôležitou otázkou je, či má spoločnosť jedného spoločníka, alebo je v spoločnosti viac spoločníkov. Ak ide o jednoosobovú s. r. o., predaj  s DPH  je pomerne jednoduchý.

Ak má spoločnosť (s.r.o.) niekoľko spoločníkov a jeden z nich chce svoj obchodný podiel predať, musia byť všetci z nich k dispozícii, aby bolo možné obchodný podiel vôbec previesť. Po splnení predchádzajúcich požiadaviek nasleduje analýza účtovných informácií predávanej spoločnosti, predovšetkým jej súvahy.

Analýza pritom vychádza vždy z najaktuálnejšej účtovnej uzávierky a jej cieľom je odhaliť prípadné riziká, ktoré by sa mohli v spoločnosti nachádzať alebo by sa v účtovníctve mohli vyskytnúť položky, ktoré by predaj firmy výrazne sťažovali alebo ho dokonca znemožňovali.c

Nasleduje predposledná fáza predaja spoločnosti, ak predávaná spoločnosť nemá žiadne záväzky, spoločníci spoločnosti sú k dispozícii na podpisovanie prevodných dokumentov a za ideálnych okolností je takáto firma platiteľom DPH, má krátku ekonomickú históriu a jej účtovníctvo neobsahuje žiadne riziká alebo položky obmedzujúce jej predaj.

Ak pri predaji s.r.o. asistuje skúsený partner, tak je obvyklé, že predávajúci musí predložiť potvrdenia o bezdlžnosti od daňového úradu, Sociálnej poisťovne a všetkých troch zdravotných poisťovní a až potom sa bude o takúto spoločnosť reálne zaujímať potenciálny klient.

Legislatíva tieto formality nevyžaduje, ale znižujú potenciálne riziká pre kupujúceho. Nasleduje podpis zmluvy o prevode obchodného podielu, ktorého podstatnou náležitosťou bude aj cena, na ktorej sa za tento predaj kupujúci a predávajúci dohodli.

Pri podpise samotnej zmluvy o prevode obchodného podielu je vhodné, aby predávajúci podpísal aj určité čestné vyhlásenie, ktoré bude poskytovať kupujúcemu záruku, že ak v spoločnosti nastali určité plnenia vyplývajúce z času, keď mala s.r.o. ešte predchádzajúceho majiteľa, za ich vysporiadanie je zodpovedný ešte predchádzajúci vlastník spoločnosti (s.r.o.).

Obsahom čestného vyhlásenia, ktoré podpisuje predávajúci, môže byť napríklad, že nikomu nebola udelená plná moc na zastupovanie spoločnosti, že predávaná spoločnosť nemá žiadne záväzky, že za akékoľvek dodatočne vyrubené sankcie ručí a uhradí ich predávajúci a podobne.